فایل کامل گزارش را در پایین صفحه در قسمت ضمائم دانلود نمایید